קבלו 5% הנחה בקנייה באתר עם קופון egoz5 (לא כולל מבצעים)
0 0.00

מדיניות פרטיות

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה,) תשע"א*0202-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 01ו ו73- לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א0890- (להלן – החוק,)

בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע, שר התרבות והספורט ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני

מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה –

“אריזה מקורית” – חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן, כעטיפה למוצר הגדרות שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;

“דמי ביטול” – כהגדרתם בסעיף 01ה(ד) לחוק;

“טובין” – טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 02 שקלים חדשים.

 

צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות )0( עד )3( ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין

ביטול עסקה

יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש;

החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –

לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 0 עד 6 ו07- לתוספת – בתוך 01 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 0 עד ,7 6 ו07- לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;

לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 3 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;

לרכישת שירות כאמור בפרט 9 ו8- לתוספת – בתוך 01 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 01 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;

לרכישת שירות כאמור בפרטים 02 עד 08 לתוספת – בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 07ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;

לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 02 לתוספת – לרכישת טובין, בתוך 01 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 07ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה ימים מיום עשיית העסקה ועד כהגדרתה בסעיף 07ג לחוק, בתוך 01

 

עסקה מתמשכת

יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;

לרכישת טובין כאמור בפרט 00 – בתוך 01 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה;)

לרכישת טובין כאמור בפרט 00 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה ,0 ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי החזרת התמורה

הביטול כאמור בתקנה 0 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה,) את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע הסכום ששולם בעדה מועדה, העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, ואמצעי התשלום.
 
נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות, זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו.
 
בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות, ישלם הצרכן לעוסק את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 022 שקלים חדשים.

ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 07ג לחוק, שהוחל בנתינתה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק; הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך; בתקנת משנה זו, “זכיין” – בעל זכות שימוש בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.

החזרת התמורה, כאמור בתקנה ,7 תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד

אופן החזרת התמורה

הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

של עסקה כאמור בתקנה החזרת התמורה, על אף האמור בתקנת משנה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 07ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה ,0 רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול שקלים חדשים לפי הנמוך ממחיר הטובין או מערך השירות או ביטול בשיעור של 0% מביניהם.

נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי – הגבלת זכות הביטול

ריהוט שהורכב בבית הצרכן;

טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

טובין שעל פי דין אין להחזירם;

מוצרי מזון;

תרופות ותוספי תזונה;

טובין פסידים;

שהצרכן פתח את אריזתם

טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, המקורית;

הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;

גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה,) התשמ”ט;0898-

תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ7,222- שקלים חדשים, למעט שעונים;

שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת (להלן – טיסת המשך;)

חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העסקה של נותן טיסת המשך; ובלבד שהעוסק גילה לצרכן, השירות מחוץ לישראל; נטל ההוכחה לעניין פסקה זו מוטל על העוסק; בפסקה זו – “מחוץ לישראל” – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל”ו;0830- “נסיעה” – טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין. ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.

נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.
 
תחילתן של תקנות אלה 7 חודשים מיום פרסומן.
 

תחילה תקנות אלה יחולו גם על טובין ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק תחולה (בתקנה זו – המתנה,) ובלבד שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

שולמה תהיה החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן;

שולמה המתנה במזומן, המתנה בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך

חמישה ימי עסקים ואם לא נפרע, החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע;

שולמה המתנה בכרטיס אשראי, החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש המתנה, חויב; בתקנה זו “טובין” – לרבות שובר מתנה ולמעט תווי קנייה.

בתקופה שעד יום י”ט בטבת התשע”ג 0( בינואר )0207 יראו כאילו על אף האמור בתקנה הוראת שעה בתוספת, צרכן רשאי לבטל הסכם לרכישת שירות המנוי בפרט האמור בתוך 01 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 09 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

0
    0
    רשימת קניות
    עגלת קניות ריקהלמבצעים
      הפעלת קופון